Notícia

Segon Concurs de Pintura de la Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors

La Comissió Intercol·legial del Professionals Sèniors ha convocat el Segon Concurs de Pintura,

La Comissió Intercol·legial del Professionals Sèniors ha convocat el Segon Concurs de Pintura, adreçat  a tots els aficionats i amants de la Pinturai que es regeix per les Bases següents:

Participació: poden participar en el Concurs tots els col•legiats/des sèniors i els seus cònjuges, a partir de 60 anys, membres dels col•legis professionals associats a l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

Temàtica i mides: el Concurs està dirigit a tots els aficionats i amants de la Pintura. La temàtica dels quadres és lliure. El quadre serà original i inèdit, sense que el mateix hagi estat presentat en cap altre concurs. La mida màxima serà de 73 x 60 cm. (Figura 20).

Normes i temini de presentació: cada participant podrà presentar com a màxim una obra, que haurà d’anar identificada amb un títol i número de telèfon al dors. A l’exterior, en un sobre a part, s’ha de fer constar el nom complet, col•legi corresponent i número de col•legiat, adreça electrònica i telèfon de contacte. El termini de presentació comença el 24 d’octubre i acaba el 14 de novembre a les 13.00 h.

Lloc de lliurament i exposició de les obres: Col•legi de Metges de Barcelona. Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona.Tel.: 93 567 88 60 - Sra. Patricia Martínez. Email: congres@comb.cat. Les obres presentades s’exposaran a l’Espai d’Exposicions a la seu del Col•legi de Metges, del 21 de novembre al 16 de desembre de 2022.

Responsabilitats: l’organització vetllarà per la bona conservació dels originals, però no es fa responsable de pèrdues i desperfectes.

Veredicte del Concurs. Composició del Jurat: el Jurat del Concurs de Pintura el formaran els membres de la Comissió Intercol·legial de Sèniors, un dels quals farà les funcions de secretari. El Jurat es reunirà a porta tancada, una vegada vistos els quadres presentats a concurs, i decidirà els tres quadres premiats del Concurs. Cada quadre es puntuarà per cada membre en una escala d’1 a 10.

Els tres quadres guanyadors (primer, segon i tercer), seran aquells que tinguin més punts, procedint en cas d’empat a una deliberació addicional, amb el mateix criteri, entre els quadres empatats. La resolució del Jurat tindrà lloc el 21 de novembre de 2022. La notificació als guanyadors es realitzarà mitjançant correu electrònic i/o per telèfon. El lliurament dels premis serà presencial.

Premis:  s’atorgaran un primer, un segon i un tercer premi, consistents en lots d’obsequis dels diferents col·legis membres de la Comissió Intercol·legial de Sèniors. El concurs no es podrà declarar desert i l’entrega de premis es farà al Col·legi de Metges, al final de la conferència Intercol·legial del 13 de desembre de 2022, del IX Cicle de Conferències Intercol·legial.

Acceptació:  els quadres presentats han de complir les condicions descrites anteriorment per poder participar al Concurs i poder optar a ser premiats. A més, tots els concursants declaren conèixer i acceptar les condicions descrites per participar en el Concurs, així com el veredicte del Jurat, i accepten expressament i singularment la cessió dels drets de publicació o comunicació pública dels quadres presentats, de caràcter no exclusiu, per tal de ser publicats a través dels mitjans habituals de comunicació col·legial en l’àmbit dels col·legis que formen part de la Comissió Intercol·legial de Sèniors.

Les fotografies dels quadres guanyadors i de la resta dels quadres presentats al Concurs seran publicats en un recull, en format electrònic PDF, per part de la Comissió Intercol·legial de Sèniors, que serà enviat a tots els participants al Concurs i també serà exposat a la web de l’Associació Intercol·legial.

Termini de recollida de les obres presentades: hauran de ser recollides del 19 al 30 de desembre de 2022 al Col•legi de Metges de Barcelona. Fora d’aquest termini ja no es guardaran. La participació com a concursant implica l’acceptació de totes les bases d’aquest concurs, així com el veredicte del Jurat.

 

Bases del premi

 

  • By intercol·legial
  • 27/10/2022