POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

Identitat: Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
CIF: G65705667
Dir. postal: C/ Mallorca, 283, 08037 Barcelona
Contacte por correu electrònic: intercolegial@dpd.email

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya tractem la informació que ens faciliten les persones interessades al contactar amb nosaltres per via postal, electrònica o telefònica, per tal de respondre les seves consultes i poder informar per via postal, telefònica o electrònica sobre els nostres serveis, novetats, concursos i esdeveniments de  l’Associació Intercol· legial de Col·legis Professionals de Catalunya. No es prendran decisions automatitzades en base a aquesta informació.
L'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya també podrà tractar la informació de les persones interessades en algun dels serveis oferts pel responsable per tal de gestionar la prestació dels serveis contractats.

Quant temps conservarem  les seves dades? 

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment per la persona interessada. Per revocar el seu consentiment pot presentar la seva sol·licitud al compte de correu: intercolegial@dpd.email .

En el supòsit de contractar la persona interessada o usuària dels serveis oferts pel responsable, les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i posteriorment fins a complir amb les  obligacions legals de conservació en base a la normativa vigent.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 

La base jurídica per al tractament de les seves dades per la finalitat de poder respondre les seves consultes i informar sobre els nostres serveis, novetats, concursos i esdeveniments de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, és l'aportació del  consentiment.

La base jurídica per al tractament de les seves dades per la finalitat de poder prestar els serveis contractats amb l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, és l'execució del contracte.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

• En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Les persones interessades  podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable.

• En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.


Pot consultar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es. Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades, limitació del tractament o sol·licitar la revocació del consentiment prestat, pot adreçar-se a l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya enviant un correu electrònic a intercat@icab.cat .

Com hem obtingut les seves dades?

Los dades personals que tractem en la Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya procedeixen de la pròpia persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són: 
Dades d’identificació 
Codis o claus d’identificació 
Direccions postals o electròniques
Informació comercial 
Dades econòmiques, circumstàncies socials, dades  financeres, de mutualitats i d’assegurances.
Dades acadèmiques i professionals

¿Com garantim la seguretat de les seves dades?

Adoptem les mesures necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.