Notícia

Presentada la nova Guia de protecció de dades
per als col·legis professionals i consells de col·legis

La directora de l’APDCAT, Meritxell Borràs,
i el president de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, Jesús M. Sánchez,
van presentar el 5 de maig de 2022 la nova guia,
elaborada en el marc d’un conveni de col·laboració signat entre ambdues parts el 2019.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), Meritxell Borràs, i el president de l'Associació lntercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, Jesús M. Sánchez, van presentar el passat 5 de maig  la Guia de protecció de dades per als col·legis professionals i consells de col·legis. El document ha estat elaborat en el marc d’un conveni signat entre les dues parts l’any 2019, amb l’objectiu de col·laborar en la millora del coneixement en matèria de protecció de dades i facilitar l’aplicació de la normativa.

Durant la presentació, Borràs es va posar en valor aquest acord com “un dels múltiples que l’APDCAT impulsa amb els diferents agents implicats, per tal d’estendre la cultura i el dret a la privacitat i a la protecció de dades”.

Borràs va destacar que “es tracta d’un document fruit d’un treball col·laboratiu, que servirà per millorar la comprensió i el compliment de la normativa i generarà un efecte multiplicador de la garantia dels drets de les persones en tots els àmbits afectats”.

Per la seva banda, el president de l'Associació lntercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, Jesús M. Sánchez, destacà  “la gran importància d’aquesta guia com a document de referència per a la correcta aplicació de la normativa de protecció de dades en el sí dels col·legis i consells de col·legis professionals”. Alhora, Sánchez apunta que “aquest pas endavant exemplifica el compromís que la Intercol·legial té en la difusió de la cultura de la privacitat i protecció de dades entre l’amplíssim col·lectiu professional de Catalunya, sempre de la mà de l’APDCAT, entitat pública amb què ens uneix una llarga, constant i prolífica col·laboració”.

La presentació va tenir lloc al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, seu de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals.

La guia recull els canvis normatius produïts arran de la plena aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la posterior aprovació de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Ofereix una visió àmplia de la normativa de protecció de dades, que permet no només resoldre els problemes més freqüents amb què es troben els col·legis professionals, sinó també detectar-los i avançar-se en la solució abans que es produeixin. Així, recull d’una manera general, sistematitzada i entenedora els aspectes més rellevants a l’hora de tractar dades personals i ofereix criteris orientadors a tenir en compte en l’actuació diària dels col·legis professionals, per adequar-la al que estableix la normativa de protecció de dades personals

  • By intercol·legial
  • 16/09/2022